Afereza LDL jest mechaniczną metodą usuwania cząstek LDL z surowicy. Krew pobrana od pacjenta jest najpierw rozdzielana w separatorze na elementy morfotyczne oraz osocze, które dalej przechodzi do zestawu filtrów oddzielających LDL. Po przefiltrowaniu osocze jest razem z elementami komórkowymi przetaczane z powrotem pacjentowi. Cała procedura trwa 2 do 4 godzin. Filtruje się w tym czasie około 1,5- 3 litrów krwi uzyskując redukcję LDL-C o 60-80%. Aby utrzymać stężenie LDL-C na wymaganym poziomie procedurę należy powtarzać  co  1-2 tygodnie. W trakcie aferezy z osocza usuwane są też  VLDL oraz białka takie jak: fibrynogen,  Lp(a),  a-2- makroglobulina, czynniki krzepnięcia, co poprawia właściwości reologiczne krwi i dodatkowo modyfikuje ryzyko serowo-naczyniowe.

LDL aferezę powinno się rozważyć głównie w leczeniu chorych z homozygotyczną FH. Czas rozpoczęcia terapii zależy od odpowiedzi pacjenta na leki hipolipemizujące oraz obecności choroby wieńcowej. Wyjątkowo LDL- aferezę stosuje się u chorych z homozygotyczna postacią FH, kiedy pomimo maksymalnych dawek statyn obserwujemy postęp objawowej choroby wieńcowej.

Do LDL-aferezy kwalifikuje się pacjentów z LDL >300mg/dl pomimo maksymalnego tolerowanego leczenia lub LDL>200mg/dl u pacjentów z chorobą wieńcową. Jest to metoda leczenia bezpieczna u kobiet w ciąży.
Podobnie jak dializoterapia LDL- afereza powoduje znaczne wahania ciśnienia tętniczego. U niektórych pacjentów konieczne może być ominięcie dawki leków hipotensyjnych w dniu zabiegu. Pacjenci wymagający stałej antykoagulacji powinni co najmniej 4 dni przed zabiegiem przerwać leczenie doustnym antykoagualnem i włączyć heparynę drobnocząsteczkową. Nie należy przerywać leczenia przeciwpłytkowego u pacjentów poddawanych LDL-aferezie. U pacjentów leczonych LDL-aferezą konieczne jest monitorowanie poziomu żelaza oraz jego suplemenatcja.